Analiza przeżycia

Analiza przeżycia (survival analysis) to zbiór metod statystycznych pozwalających na analizę czasu do zajścia interesującego nas zdarzenia (może to być np. awaria maszyny, zgon pacjenta, zagojenie się rany, opóźnienie w spłacie karty kredytowej). Cechą szczególną tych metod jest uwzględnienie tzw. obserwacji uciętych, czyli takich w których zdarzenie nie zaszło aż do końca obserwacji (np. po rocznej kuracji pacjent nadal nie wyzdrowiał, po upływie 3 lat gwarancji pralka nadal się nie zepsuła). "Znakiem rozpoznawczym" analizy przeżycia są krzywe Kaplana-Meiera pokazujące jak z biegiem czasu "topnieje" grupa pacjentów/maszyn/klientów, którzy nie doświadczyli analizowanego zdarzenia. Inną popularną metodą stosowaną w analizie przeżycia jest model hazardów proporcjonalnych Coxa, pozwalający na przeprowadzanie analiz wielowymiarowych, podobnych do regresji liniowej. Uczestnicy szkolenia poznają te metody, dowiedzą się o ich wadach i zaletach i nauczą się prawidłowo interpretować uzyskane z nich wyniki.

Długość szkolenia

1 dzień

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć statystyki, jak średnia, mediana, odchylenie standardowe, jest mile widziana. Przydatna (ale zupełnie nieobowiązkowa) będzie też znajomość regresji liniowej.

Umiejętności nabywane przez uczestników

Uczestnik szkolenia nabędzie cztery podstawowe umiejętności:

 • umiejętność wyboru odpowiedniej metody z zakresu analizy przeżycia,
 • umiejętność wykonania wykresów Kaplana-Meiera w programie R,
 • umiejętność budowania, weryfikacji poprawności i oceny jakości modelu Coxa,
 • umiejętność wyciągniecia poprawnych wniosków z wyników wykonanych obliczeń.

Program szkolenia
 1. Krótkie wprowadzenie do R
  • Wpisywanie poleceń
  • Zapisywanie analiz
  • Przygotowywanie i odczyt plików z danymi
 2. Podstawowe pojęcia analizy przeżycia
  • Obserwacje ucięte – rodzaje ucinania
  • Funkcja przeżycia i jej własności
 3. Krzywa Kaplana-Meiera
  • Wyliczanie i sporządzanie wykresu krzywej K-M
  • Przedział i obszar ufności dla krzywej K-M
 4. Porównywanie funkcji przeżycia w dwóch i więcej grupach
  • Umieszczanie kilku krzywych K-M na jednym wykresie
  • Testy log-rank, Wilcoxona i Tarone-Ware'a
 5. Model hazardów proporcjonalnych Coxa
  • Definicja i własności funkcji hazardu
  • Założenia modelu Coxa
  • Estymacja i interpretacja parametrów modelu i współczynników HR
  • Przedział ufności dla HR
  • Istotność wpływu zmiennych objaśniających: testy likelihood ratio, score i Walda
  • Dobroć dopasowania modelu: pseudo R-kwadrat, współczynnik zgodności Harella
  • Skorygowane HR
  • Wybór skali dla zmiennych ilościowych: Akaike Information Criterion (AIC)
  • Testowanie założenia o proporcjonalności hazardów: residua Schoenfelda i test Grambscha-Therneau

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Cennik szkoleń

szkolenia statystyka cennik

Szczegółowy cennik szkoleń.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates