Podstawy statystyki i analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze statystyką, chcących samodzielnie analizować swoje dane, ale niekoniecznie zainteresowanych matematycznymi podstawami owych analiz. Jego program obejmuje najczęściej stosowane metody statystyczne, które objaśniane są "od podstaw". Podczas szkolenia skupiamy się na intuicyjnym zrozumieniu "zasad działania" prezentowanych metod analizy danych a także na wyciąganiu poprawnych wniosków z otrzymanych wyników. Uczestnicy dowiedzą się kiedy stosować daną metodę statystyczną i jak zinterpretować wynik obliczeń, ale zgłębianie związanych z nią formuł i twierdzeń matematycznych zostanie im oszczędzone.

Długość szkolenia

2 dni

Wymagania wstępne

Jest to szkolenie "od podstaw". Jedynym wymaganiem wstępnym jest chęć do nauki.

Umiejętności nabywane przez uczestników

Uczestnik szkolenia nabędzie trzy podstawowe umiejętności:

 • umiejętność wyboru odpowiedniej metody analitycznej, stosownie do problemu, przed którym staje,
 • umiejętność wykonania obliczeń w programie R,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do R i RStudio
 2. Wpisywanie poleceń, wczytywanie danych.
 3. Typy zmiennych
 4. Zmienne jakościowe, ilościowe, dychotomiczne.
 5. Statystyki opisowe
 6. Średnia, odchylenie standardowe, mediana, kwartyle.
 7. Przedziały ufności
 8. Przedział ufności dla średniej i odsetka.
 9. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne ilościowe
 10. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, rangowy współczynnik korelacji Spearmana.
 11. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne jakościowe
 12. Test chi-kwadrat, poprawka Yatesa, dokładny test Fishera.
 13. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: zmienna jakościowa i ilościowa
 14. Test t-Studenta, ANOVA, test Manna-Whitney'a, test Kruskala-Wallisa, testy post-hoc.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Cennik szkoleń

szkolenia statystyka cennik

Szczegółowy cennik szkoleń.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates